W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Nie gromadzimy danych personalnych. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w przeglądarce. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w każdej chwili w swojej przeglądarce internetowej.

Regulamin programu PrimoPartner®

Zasady i warunki korzystania z programu.

I. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa i nagradzania w Programie Lojalnościowym.

II. Program - Zbieraj Punkty

Program Lojalnościowy organizowany jest przez PrimoPartner Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Sienkiewicza 13 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382966, NIP: 6312627539, REGON: 241870852, kapitał Spółki 150.000,00 zł, zwaną dalej „Organizatorem” przy współpracy przedsiębiorców i prowadzonych przez tych przedsiębiorców placówek handlowych, zwanych łącznie dalej „Placówkami Handlowymi”, z którymi Organizator zawarł umowy o współpracy. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oznaczonych Placówkach Handlowych, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Program skierowany jest do Klientów Placówek Handlowych, którzy w zamian za dokonywanie zakupów w sieci sklepów objętych akcją będą otrzymywać Punkty, ewidencjonowane na wydanej przez Placówkę Handlową karcie magnetycznej. Punkty podlegają wymianie na rabat kwotowy do zakupów w Placówkach Handlowych lub nagrody rzeczowe, mogą być także przekazane na cele dobroczynne, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Realizacja punktów może być dokonana wyłącznie w Placówce Handlowej w trakcie transakcji handlowej lub poprzez stronę internetową www.primopartner.pl. Przy realizacji punktów ilość punktów zgromadzonych na karcie magnetycznej zostaje pomniejszona odpowiednio do wartości udzielonego rabatu kwotowego, rodzaju nagrody rzeczowej lub kwoty darowizny.

III.Uczestnicy:

1. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Polski i dokonuje transakcji w sieci Placówek Handlowych objętych Programem Lojalnościowym.
2. Poprzez pierwsze użycie karty magnetycznej Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
3. Wymiana punktów na rabat kwotowy, nagrody rzeczowe lub przekazanie punktów na cele dobroczynne możliwe będzie wyłącznie po zarejestrowaniu się Klienta. Rejestracji Klient może dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.primopartner.pl lub wypełniając kwestionariusz w Placówce Handlowej, przy czym rejestracja w takiej sytuacji następuje w terminie do 14 dni od dnia przekazania kwestionariusza przez Placówkę Handlową do Organizatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletnego wypełnienia formularza lub kwestionariusza Organizator może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych, lub odmówić rejestracji.
4. Dane wskazane w formularzu lub kwestionariuszu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powinny być przez Klientów aktualizowane. Zmiany można dokonywać w formach przewidzianych dla rejestracji.
5. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klienta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).
6. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji Programu Lojalnościowego oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne.
7. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

IV. Karty PRIMO PARTNER

1. Karta Klienta jest kartą upoważniającą do udziału w Programie Lojalnościowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Karty magnetyczne są własnością Organizatora. Kart nie można wykorzystywać w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego lub w przypadku zrezygnowania przez Klienta z udziału w Programie lub wypowiedzenia Klientowi uczestnictwa przez Organizatora, karty powinny być zwrócone do wybranej Placówki Handlowej lub bezpośrednio do Organizatora.
3. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi i służą wyłącznie do ewidencjonowania zebranych punktów.
4. Nie dopuszcza się przenoszenia punktów pomiędzy różnymi kartami Klienta, za wyjątkiem utraty karty i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub podejrzenia, że nieupoważniona osoba korzysta z karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od stwierdzenia, o tym fakcie powiadomić Organizatora. W takiej sytuacji zostanie wydana nowa karta.
6. Zgłoszenia faktów, o których mowa w punkcie powyżej należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 32 232 34 91 do 93 . Zgłoszenia można dokonać codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. Uszkodzenie karty można zgłosić także w Placówce Handlowej.
7. Punkty zebrane na utraconej karcie będą przeniesione na nową kartę tylko na określonych poniżej warunkach:


8. Organizator dokona przeniesienia punktów zapisanych na utraconej lub uszkodzonej karcie pomniejszając ich liczbę o 50 (słownie: pięćdziesiąt) punktów.

V. Zbieranie punktów

1. Klient, dokonujący zakupów w Placówkach Handlowych objętych akcją sprzedaży promocyjnej, przed dokonaniem płatności powinien poinformować kasjera, iż jest uczestnikiem akcji i okazać kartę PRIMO PARTNER.
2. Kasjer przy wykorzystaniu terminala zapisze na karcie Klienta punkty uzyskane w związku z dokonanymi zakupami.
3. Poszczególne Placówki Handlowe biorące udział w programie ustalają indywidualnie, w ramach swojej placówki, wartość koszyka zakupów uprawniającego do otrzymania punktów PRIMO PARTNER oraz ilość punktów przypisaną do tej wartości. Informacje o aktualnych zasadach przyznawania punktów PRIMO PARTNER udostępniane są w każdej Placówce Handlowej w widocznym miejscu.
4. Nabicie punktów PRIMO PARTNER na kartę magnetyczną możliwe jest wyłącznie w trakcie przeprowadzanej transakcji handlowej. W przypadku zakończenia transakcji i odejścia od kasy, nie będzie możliwe uzupełnienie karty magnetycznej przysługującymi punktami.

VI. Sprawdzanie ilości punktów na karcie

Przyznane Klientom punkty są zapisywane pod numerem karty PRIMO PARTNER na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora. Aktualny stan konta można sprawdzać bezpośrednio w Placówkach Handlowych. Klienci, którzy zarejestrowali kartę wypełniając formularz, o którym mowa w dziale III pkt. 3 mogą sprawdzić stan konta na stronie internetowej podając numer karty oraz hasło wygenerowane podczas rejestracji karty PRIMO PARTNER.

VII. Wymiana zebranych punktów na bony lub przekazanie punktów na rzecz Fundacji uczestniczącej w Programie

1. Klient może dokonać realizacji zebranych punktów poprzez ich wymianę na rabat kwotowy, nagrodę rzeczową lub przekazanie zebranych punktów na cele dobroczynne – na rzecz fundacji wskazanej na stronie internetowej www.primopartner.pl .
2. Wymiany punktów na rabat kwotowy, nagrody rzeczowe lub przekazania ich na cele dobroczynne może dokonać wyłącznie Klient zarejestrowany według procedury określonej w dziale III niniejszego Regulaminu.
3. Wymiana punktów na rabat kwotowy jest możliwa, gdy stan konta Klienta wynosi, co najmniej 200 (słownie: dwieście) punktów. Jednorazowo na rabat kwotowy lub nagrody rzeczowe można wymienić nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 7600 (słownie: siedem tysięcy sześćset) punktów. Wartość otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową nagród rzeczowych jest wolna od podatku dochodowego i wynika to z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu na dzień 10 marca 2010 roku. W przypadku zmiany przepisów prawa Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
4. Wymiana punktów na nagrody rzeczowe lub przekazanie ich na cele dobroczynne może także odbywać się poprzez stronę internetową: www.primopartner.pl. (z zachowaniem zasad opisanych w pkt.3 niniejszego paragrafu)
5. Wartość wymiany 1 (słownie: jednego) punktu na rabat kwotowy, nagrodę rzeczową lub przekazania ich na cele dobroczynne jest równa wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

VIII. Wygasanie punktów

Jeżeli w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) kolejno następujących po sobie miesiącach Klient nie otrzyma punktów lub ich nie zrealizuje, konto karty Klienta zostanie zamknięte a zgromadzone na karcie punkty wygasną.

IX. Ustanie uczestnictwa w Programie

1. Klient w każdej chwili może zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie w siedzibie Organizatora.
2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Klientowi uczestnictwo w programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się głównie udostępnianie karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie niniejszego regulaminu. Użytkownik zarejestrowanej karty PRIMO PARTNER zostanie poinformowany o wypowiedzeniu uczestnictwa w programie podczas próby logowania się na stronę internetową programu: www.primopartner.pl. Użytkownicy kart niezarejestrowanych otrzymają informację od kasjera w Placówce Handlowej podczas próby zasilenia karty magnetycznej punktami. Klient w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o wypowiedzeniu uczestnictwa w programie może odwołać się pisemnie do Organizatora.
3. Zakończenie uczestnictwa w programie lojalnościowym z wyżej wymienionych przyczyn powoduje utratę punktów zgromadzonych na karcie.
4. Po ustaniu uczestnictwa w programie Klient jest zobowiązany do zwrócenia karty magnetycznej Organizatorowi.

X. Zmiana warunków uczestnictwa

1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania programu. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
2. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli po jej ogłoszeniu (opublikowaniu na stronie internetowej) Klient użyje karty PRIMO PARTNER w celu zasilenia jej punktami.

XI. Zakończenie programu PRIMO PARTNER

1. Program lojalnościowy PRIMO PARTNER trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
2. Organizator może zawiesić albo zakończyć akcję w terminie wcześniejszym. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni przez zawieszeniem bądź zakończeniem akcji ogłosić ten zamiar na stronie internetowej Organizatora.
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu, zebrane punkty PRIMO PARTNER będą mogły być wymienione na rabaty kwotowe lub nagrody rzeczowe przez 3 kolejne miesiące od końca miesiąca kalendarzowego, w którym ogłosi się zawieszenie lub zakończenie programu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
3. Wszelkie informacje związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.primopartner.pl


Menu
Strefa Klienta
Strefa Partnera

Primo Partner

Kontakt

PrimoPartner® Spółka z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238 53 00
info@primopartner.pl
marketing@primopartner.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone PrimoPartner® 2013